1399/03/10
پتروشیمی

روند رو به رشد اقتصاد جهانی ، افزایش تقاضای انرژی ، نقش کیلدی نفت ، گاز و پتروشیمی در رشد توسعه صنایع و ارتقای دانش بشری در جهت استفاده بهینه از امکانات طبیعی ، توجه بیش از پیش به نقش مسلط نفت ، گاز و به ویژه پتروشیمی را غیر قابل اجتناب می سازد. در استان خوزستان به دلیل وجود منابع اولیه فراوان ، مجتمع های پتروشیمی عظیم و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، نیروی کار جوان و کار آمد و مشتاق نوآوری، امکانات اجرایی وسیع و عوامل دیگر ، تولید مواد پتروشیمی رونق یافته و پس از پشت سر گزاشتن سال های دفاع مقدس ، گسترش این صنعت مجدانه در برنامه کار قرار گرفته است.

دسترسی سریع