1399/03/10
بنادر و دریانوردی

در حال حاضر حدود 95 درضد واردات و 85 درصد صادرات کشور از طریق بنادر صورت میگیرد . بنابراین باتوجه به حجم گشترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر کشور به عنوان دروازه های ارتباطی کشور ، الزامی است.

استان خوزستان با وجود بنادر مهمی از نظیر بندر امام خمینی ( ره) ، آبادان و خرمشهر از جمله نقاط حساس کشور در زمینه حمل و نقل دریایی می باشد . فاصله مناسب این بنادر از برخی بنادر مهم کشور و نیز موقعیت ممتاز این بنادر در آب های خلیج فارس ، به اهمیت هر چه بیشتر طرح های سرمایه گذاری در این مناطق می افزاید.

دسترسی سریع