1399/03/10
شهرستان اندیمشک
معرفی شهرستان اندیشمک :
 
اندیمشک با مساحت 3364 کیلومتر مربع، بین 47 درجه و 54 دقیقه تا 48 درجه و 47 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 32 درجه و 16 دقیقه تا 33 درجه و یک دقیقه عرض شمالی از خط استوا، در شمال غربی استان خوزستان واقع گردیده است.
 
در محل کنونی شهر اندیمشک، مرکز شهرستان اندیمشک، احتمالاً شهری آبادان و خرم بنام لور وجود داشته است. مقدسی از لور نام برده است و می گوید بعضی آنرا از اقلیم جبال می شمارند و آنرا خوبیهای بسیار است و ... اصطخری آنرا در دو فرسخی دزفول دانسته و امام شوشتری به نقل از او در کتاب تاریخ جغرافیایی خوزستان می نویسد: از لور تا پل اندامش دو فرسنگ است.
 
درباره علل و انگیزه ویرانی شهر لور اطلاعای در دست نیس، اما درباره بنای اولیه شهر نوپای اندیمشک که حدود 180 سال پیش ده کوچکی به نام صالح آباد بود، مهراب امیری در کتاب خوزستان می نویسد: در سال 1220 هجری قمری حاج صالح خان مکری که از طرف محمد علی میرزا دولتشاه حکومت دزفول را برعهده داشت دهی نزدیک خرابه های لور احداث کرد و آنرا صالح آباد نامگذاری کرد.
 
دهکده صالح آباد در سالهای بعد به خاطر موقعیت خاص جغرافیائیش از جمله واقع شدن در مدخل جلگه خوزستان، در زمان ایجاد راه آهن تهران به اهواز در سالهای اولیه قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته، روبه توسعه نهاد و همزمان با آن به اندیمشک تغییر نام داد.
 
اندیمشک در اصل نام سابق شهر دزفول و نام پلی معروف و قدیمی و نام یکی از محلات شهر مذکور بوده است که در متون مختلف بصورتهای گوناگون اندامش، هندامش، اندامشک و ... نام برده شده است.
 
مهمترین منبع تامین آب شهرستان اندیمشک رودخانه دز می باشد بر روی این رودخانه در این شهرستان سد دز احداث گردیده است که با وجود آن و شبکه آبیاری گسترده دز، کشاورزی منطقه در حال رشد است بطوریکه یکی ازفعالیتهای عمده اقتصادی در شهرستان اندیمشک کشاورزی می باشد.
 
 
ماخذ و منابع:
 
1)             افشار سیستانی، ایرج، نگاهی به خوزستان، نشر بلور، چاپ دوم، پائیز 1369
2)             اقتداری، احمد، خوزستان، کهگیلویه و ممسنی، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، شماره 149، تهران 1369
3)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، آمارنامه استان خوزستان، سال 1368، 1369، 1370 و 1371
4)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، خوزستان در یک نگاه، بهمن 1370
5)             وزارت کشور، گزارش توجیهی اجرای قانون تعاریف و تقسیمات کشوری استان خوزستان
 
 
دسترسی سریع