1399/03/10
معرفی سازمان حمل و نقل و پایانه های استان خوزستان


معرفی دستگاه:

در سال 1367 با تصويب مجلس شوراي اسلامي شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي و وسايل نقليه با شخصيت حقوقي و استقلال مالي با مركزيت تهران و با موضوع احداث و بهره برداري توسعه و نگهداري پايانه هاي عمومي و تاسيسات رفاهي در نقاط محروم تشكيل و شركت موظف گرديد در نقاطي كه به تصويب وزارت راه و ترابري رسيده است مبادرت به ساخت پايانه و تاسيس دفاتر نمايندگي در استانها نمايد از سال 1367 شركت مذكور اقدام به ساخت پايانه ها و مجتمع هاي خدماتي رفاهي در برخي از مراكز استانها نمود تا اينكه به موجب سازمان امور اداري و استخدامي وقت و وزارت راه و ترابري به منظور نيل به اهداف برنامهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش نظام اداري واجرائي مبني بر محدود كردن منطقي مراجع مذكور تصميم گيري و سياستگذاري و برقراري ارتباط بين مراجع مذكور بصورت يك مجموعه و تحديد تشكيلات مربوط به رعايت تجانس و عدم تكرار و تداخل وظايف و مسئوليتها و همچنين در راستاي تقليل هزينه ها و سوق دادن دستگاه بسوي ايفاي وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت و در جهت تحقق استراژي هاي بخش حمل و نقل جاده هاي كشور وظايف و ماموريتهاي معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابري كه قبلا" عنوان شده با وظايف و اختيارات شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسايل نقليه باربري ادغام و از اين تاريخ شركت بعنوان سازمان حمل و نقل و پايانه ها ناميده شد. ضمنا" در تاريخ 10/4/1376 به موجب هفتاد و چهارمين جلسه شوراي عالي اداري بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امورادراي و استخدامي كشور و وزارت راه و ترابري به منظور انطباق عنوان سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور با وظايف و ماموريتهاي غالب آن با سازمانهاي مشابه بين المللي عنوان ( سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور) به« سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه ها» تغيير يافته است.

 لازم به ذكر است كه اين سازمان وابسته به وزارت راه و ترابري بوده و بر اساس قانون تاسيس و اساسنامه قانوني شركت سهامي خاص پايانه ها و ساير مقررات تجاري و بازرگاني اداره ميشود و از جمله شركتهاي وابسته اين سازمان مي توان شركت حمل و نقل جمهوري اسلامي، شركت حمل و نقل بين المللي جمهوري اسلامي و شركت سهامي خاص مختلط در امور حمل و نقل ايران و روسيه را نام برد.

 گستردگي وسيع اختيارات و وظايف اين سازمان در زمينه حمل و نقل جاده اي و روشن شدن ميزان توانمندي اين سازمان و پذيرش مسئوليتها و وظايف باعث شد در سال 1374 با تصويب قانون اصلاح قانون تاسيس شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسايل نقليه باربري و همچنين اصلاح موضوع اساسنامه سازمان طبق مصوبه شوراي عالي اداري در سال 1375 مجددا" وظايف جديدي به تكاليف قبلي سازماني اين دستگاه اضافه گرديد.

 بنا بر اين در يك جمع بندي اهم وظايف و تكاليف سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور كه به نحوي در مقام اجرا در حوزه هاي استان( اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان) به ظهور ميرسد به قرار زير است.

 

1- تصويب برنامه ها و خط مشي هاي اجرائي ترابري جاده اي كشور.

2- تعيين ضابطه و معيار و تصويب سياستهاي لازم براي تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در امور مربوط به ترابري جاده اي.

3- تعيين و تدوين سياستها و خط مشي هاي اجرائي و ضوابط و معيارهاي فني، اقتصادي و ايمني و خدمات حمل و نقل جاده اي.

4- صدور مجوز مربوط ازجمله مجوز فعاليت شركتهاي حمل و نقل جاده اي و بين المللي

5- مجوز ايجاد هر گونه تاسيسات و مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي به بخش خصوصي.

6- مجوز بهره برداري از شبكه راههاي كشور (پروانه تردد)  توسط وسايل نقليه خارجي.

7- مجوز عبور بارهاي ترافيكي و محموله هاي خطرناك در چهار چوب ضوابط و مقررات مربوطه.

8- احداث توسعه بهره برداري پايانه هاي عمومي وسايل نقليه باربري در كليه نقاط و بهره برداري از اين قبيل تاسيسات.

9- ايجاد تير پارك و مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي در كليه نقاط.

10- احداث توسعه و بهره برداري مراكز كنترل و هدايت جاده اي (پليس راه) و مركز توزيع و باسكولهاي مستقر در پاسگاهاي پليس راه).

 

وظایف و اهداف:

ريز وظايف و فعاليتهاي معاونتهاي اداره كل استان

 

الف: معاونت اداري مالي و برنامه ريزي.

 

1- بازاريابي در خصوص واگذاري غرفه حمل و نقل و تجاري و خدماتي رفاهي از طريق تبليغ و ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري.

2- تهيه پيش نويس كليه قرار دادهاي مربوطه اعم از اجاره سرقفلي و مشاركت و ارسال آن به دفتر امور سرمايه گذاري و نظارت بر بهره برداري جهت بررسي و امضاء نهايي.

3- پيگيري دعاوي حقوقي و جزائي عليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي در مراجع انتظامي، دادگاههاي عمومي و انقلاب.

4- پيگيري دعاوي اشخاص عليه سازمان درمراجع قضائي اعم از جزائي يا حقوقي.

5- مكانيابي ارضي و پيگيري مراحل ثبتي اراضي و املاك ابتياعي جهت اخذ سند مالكيت.

6- تهيه و جمع آوري آوري اطلاعات آماري مربوط به حمل و نقل كالا و مسافر و تنظيم گزارشات عملكردي سالانه در اين زمينه.

7- تهيه و تنظيم پيش نويس بودجه ساليانه، پيشنهاد اصلاح بودجه ساليانه و تصويب آن در ستاد بودجه سازمان مركزي .

8- تهيه و تنظيم پيش نويس موافقتنامه و درخواست اعتبارات استاني از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از محل تسهيلات تبصره اي جهت اعطاي تسهيلات بانكي به متقاضيان سرمايه گذاري در امر حمل و نقل.

9- تهيه ليست و تنظيم سند پرداخت حقوق كاركنان رسمي و غير رسمي.

10- ثبت اسناد هزينه اعم از جاري و سرمايه اي در دفاتر قانوني.

11- تهيه عملكرد و تراز هزينه و درآمد ماهيانه.

12- صدور احكام كارگزيني پرسنل و تنطيم و تكميل فرمهاي ارزشيابي كليه كاركنان.

13- ثبت مراسلات وارده و ارسال مكاتبه هاي تنطيمي واحدها به ساير دواير و تشكيل پرونده هاي لازم در بايگاني.

14- بررسي و خريد ملزومات مورد نياز واحدها و تحويل آن بر اساس ضوابط مربوطه.

 

ب: معاونت حمل و نقل:

1- پذيرش درخواست متقاضيان تاسيس شركت حمل و نقل بار و مسافر و تشكيل پرونده و بررسي و انجام مراحل قانوني مربوط به آن تا مرحله صدور مجوز.

2- صدور تمديد و تجديد پروانه فعاليت جهت شركتهاي حمل و نقل بار و مسافر سراسر استان.

3- بررسي محاسبه ابلاغ نرخ خدمات حمل و نقل مسافر استان و نظارت بر عملكرد شركتهاي مشمول نرخ مصوب.

4- نظارت و كنترل بر عملكرد كليه شركتهاي حمل و نقل بار و مسافر سراسر استان.

5- تشكيل پرونده جهت شركتهاي مختلف و معرفي آنان به سازمان بازرسي و نظارت بر خدمات و توزيع كالا وكميسيون ماده 12 اصلاح ماده 14ا صلاحي قانون رسيدگي به خلفات و اخذ جرايم رانندگي (مصوب1376/5/12) با هماهنگي واحد حقوقي.

6- بررسي ديدگاهها و شناخت فرصتها و فعاليتهاي تصديگرانه قابل واگذاري به بخشهاي غير دولتي به ويژه تشكلهاي صنفي و نظارت دوره اي و مستمر بر عملكرد آن و  بخشها

7- تشويق و ترغيب كليه شركتها و موسسات حمل و نقل شهرستانهاي استان به تشكيل تشكلهاي صنفي مرتبط و تقويت تشكلهاي تاسيس شده با واگذاري بخشي از فعاليتهاي قابل واگذاري به آنان.

8- هماهنگي مستمر و كمك به پليس راههاي حوزه استحفاظي استان در اجراي بهتر قوانين راهنمايي و رانندگي برون شهري و اعمال برخوردهاي قانوني با شركتها و رانندگان متخلف و هدايت و معرفي آنان به مراجع قضائي جهت صدور حكم قانوني و مجازات آنان .

9- صدور تمديد  و تجديد دفترچه كار رانندگان بخش بار.

10- بررسي صورت وضعيت و بارنامه هاي صادره شركتهاي حمل و نقل بار و مسافر و تطبيق تنطيم و صدور آن با ضوابط و بخشنامه هاي مربوطه و محاسبه و دريافت هر گونه عوارض قانوني و سپس صدور حواله بارنامه و صورت وضعيت.

11- شناسائي نقاط حادثه خيز جاده هاي برون شهري استان و بررسي فني و كارشناسي و اعلام نظر و تهيه گزارش تحليلي به مراجع ذيربط جهت اصلاح نقاط اعلام شده.

12- بررسي صحنه تصادفات وسايط نقليه در جاده هاي برون شهري با تلفات انساني بالا و تشخيص علت بروز حادثه و تهيه گزارش تحليلي و مصور از آن.

13- تعيين زمين مناسب و مكانيابي دقيق زمين جهت احداث پاسگاه پليس راه و بررسي تقاضاي پاسگاه از جهت تجهيز، مرمت و همچنين نظارت بر عملكرد پيمانكار، سرويس و نگهداري باسكولهاي مكانيكي و الكترونيكي پاسگاهها.

14- صدور پروانه هاي عبور بارهاي ترافيكي (حجيم) و محاسبه ميزان جريمه اضافه تناژ با رانندگان و صدور برگ ترخيص كاميونهاي توقيف شده در پليس راه.

 


خدمات و روندهای سازمانی

 

راهنمای ارباب رجوع – روش های اداری:

 

  • فرايند تاسيس شركت حمل و نقل بار
  • فرايند تاسيس شركت حمل و نقل مسافر
  • فرايند تمديد پروانه
  • فرايند صدور حواله بارنامه
  • فرايند صدور حواله پروانه عبور
  • فرايند گردش كارصدور موافقت اصولي مجتمع هاي خدماتي – رفاهي توسط ارباب رجوع

 

آخرین اخبار سازمان
تاکنون هیچ خبری درج نشده است.
در یک نگاه

سازمان حمل و نقل و پایانه های استان خوزستان

مدیر کل
علی ترکاشوند
اطلاعات تماس

 

آدرس اداره کل:
اهواز - امانیه خیابان امام موسی صدر بین فلکه ساعت و خیابان عارف

کد پستی:
37-149-61965

تلفن گویا:

3368774 (0611)
3338641 (0611)
3365139 (0611)
3365140 (0611)

سایت اینترنتی:
www.sabteahval-khz.ir

پست الکترونیکی:
Khouzestan@rmto.ir

 

دسترسی سریع

نظرسنجی