1399/01/19
خدمات و روندهای سازمانی
1)     ساخت و ساز فضاهای آموزشی و پرورشی
2)     توسعه و استاندارد‌سازی فضاهای آموزشی
3)     تجهيز فضاهای آموزشی
4)     بهسازی لرزه ای فضاهای آموزشی
5)     ساماندهی فضاهای آموزشی و تعيين اولويت‌های ساخت و ساز
6)     تعيين ضوابط و معيارهای فنی
7)     توسعه مشارکت‌های مردمی
8)     تأمين منابع (مردمی، ملی، فرا ملی)
9)     استقرار سيستم مديريت کيفيت
آخرین اخبار اداره کل
تاکنون هیچ خبری درج نشده است.
در یک نگاه

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان

دسترسی سریع

نظرسنجی